NO822模特佑熙性感大尺度写真55P佑熙秀人网

NO822模特佑熙性感大尺度写真55P佑熙秀人网

一小儿滞颐,面色白或黧,腹痛,手足时冷,脉微细,此肺肾虚寒也,宜先培其脾土,用温胃散,二服腹痛顿止,又六君子汤,诸症并愈。每服二十丸,盐汤下。

 癫痫劳瘵,用补中益气汤。每服一二十丸,天明清肉汁下,内加当归、川连各二钱五分。

一小儿禀父气不足,不时便血,用六味地黄丸、补中益气汤而愈。诸失津液,欲成疳而小便白者,茯苓散。

毕姻后,前症俱作,手足并冷,前药又各加姜、桂一钱,数剂少应;至六十余剂而愈。 又六十四日为二大蒸,计四百四十八日。

如心经自病而血虚热者,用秘旨安神丸。承浆∶青主食时被惊,黄主吐逆亦主血利,黑主惊风。

后伤食,吐泻完谷,行气困惫,四肢微搐,余曰且勿药,次日吐止,但搐而泻青黄,此脾土虚而肝木胜也,用六君、钩藤钩而痊。后因梦遗,目仍赤痛,用六味地黄丸料加五味子,二剂而痛生犀散治心经虚热。

Leave a Reply